O firme Pyrokomplex

PYROKOMPLEX, s.r.o. vznikla v roku 2004 transformáciou odborníkov a podnikateľských subjektov pôsobiacich na domácom i zahraničnom európskom trhu.Využívame naše skúsenosti, profesionalitu a poskytujeme komplexné služby spoločnostiam, organizáciam aj jednotlivcom od projektovej dokumentácie, poradenstva, cez predaj produktov, montáž, údržbu až po následný záručný a pozáručný servis. Každá z uvedených aktivít sa neustále mení a vyvíja aj po legislatívnej stránke, čo si vyžaduje neustálu aktualizáciu. Dôležitým prvkom zabezpečenia vysokej kvality je kontinuálna a objektívna kontrola nami poskytovaných služieb a tovaru. Znalosť domáceho a medzinárodného prostredia, flexibilita, spoľahlivosť a spolupráca s uznávanými autoritami z uvedených oblastí, predurčuje firmu
PYROKOMPLEX, s.r.o. za vhodného partnera práve pre Vás.

KONTAKT:

Dodacia adresa a prevádzková adresa:

Vodárenská 5505/5
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Fakturačná adresa a sídlo spoločnosti:
Vodárenská 5505/5
029 01 Námestovo
Slovenská republika

Štefan Balcerčík | konateľ spoločnosti
T +421 905 106 021 | Fax +421 43 238 8298
sbalcercik@pyrokomplex.sk

Peter Balcerčík | technický riaditeľ
T +421 907 242 850 | Fax +421 43 238 8298
pbalcercik@pyrokomplex.sk

Sekretariát
T +421 905 106 021, +421 907 242 850
Fax +421 43 238 8298
info@pyrokomplex.sk

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ponúkame klientom komplexné služby a produkty:

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
audit stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
stály dohľad zabezpečený pravidelnými prehliadkami pracovísk so zameraním na dodržiavanie bezpečnostných predpisov vyhľadávanie rizík na pracoviskách a pri jednotlivých činnostiach, stanovenie opatrení k prevencii rizík vypracovanie zákonnej dokumentácie a vnútorných predpisov BOZP
vyšetrovanie a odškodňovanie pracovných úrazov, vykonávanie dychových skúšok na alkohol u zamestnancov

AKREDITOVANÉ ŠKOLIACE STREDISKO
vodiči z povolania a vodiči referenti, vodiči motorových vozíkov, práce vo výškach, pilčíci, lešenári, viazači bremien,
obsluha zdvíhacích zariadení, obsluha stavebných strojov

OCHRANA PRED POŽIARMI
školenia zamestnancov z ochrany pred požiarmi
vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
periodické protipožiarne prehliadky
projekty požiarnej bezpečnosti stavby

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
zabezpečenie plnenia požiadaviek právnych predpisov v oblasti životného prostredia
zatriedenie odpadov, spracovanie predpísanej dokumentácie
výkazy emisií
ročné hlásenia

CIVILNÁ OCHRANA
spracovanie dokumentácie CO pre objekty v zmysle platnej legislatívy
realizácia školenia a prípravy obyvateľstva

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI NA STAVENISKÁCH
spracovanie plánu BOZP na stavenisku
zabezpečenie koordinácie bezpečnosti na stavenisku

BEZPEČNOSŤ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, zdvíhacích a tlakových
vypracovanie plánov revízií, odborných prehliadok a odborných skúšok VTZ v zmysle požiadaviek právnych predpisov
vypracovanie vnútorných predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení

SERVISNÁ ČINNOSŤ
revízie, kontroly, opravy a tlakové skúšky prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a vodovodov,
požiarnych uzáverov, protipožiarnych technických zariadení
údržba a opravy vyhradených technických zariadení elektrických, tlakových a zdvíhacích

OBCHODNÁ ČINNOSŤ
požiarno-technické zariadenia
hasičská výstroj a výzbroj
bezpečnostné tabuľky a značenie